Södermalm Stockholm

Inlägg

Skanstulls Psykoterapi – Samtal för hälsan

Skanstulls Psykoterapi - Samtal för hälsan

Skanstulls Psykoterapi – Samtal för hälsan

Skanstulls Psykoterapi – Samtal för hälsan

Ensamhet, stress och andra situationer där vi inte får våra behov tillgodosedda kan leda till psykisk ohälsa. Att ta tag problemen i ett tidigt skede och bearbeta dem genom samtal kan förhindra en allvarligare symtomutveckling.

 

För två år sedan startade Marianne Ehrenpreis Sene psykoterapimottagningen Reflektionsrummet.
Marianne är psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, legitimerad av socialstyrelsen, och har en gedigen yrkeserfarenhet inom psykiatrisk mottagningsverksamhet för vuxna och unga vuxna.

På den egna mottagningen får hon dels uppdrag via en enhet som har avtal med primärvården, och tar dels emot på privat basis.

– Ganska ofta handlar det om relationsproblem, separationer och andra former av kriser. Det kan också röra sig om mer långvarig nedstämdhet eller andra symtom som ofta kan sammanhänga med existensiella frågor. Vid behov kan psykoterapi kombineras med medicinering. Ställningstagande till medicinering görs i första hand av husläkare.

Att ha tagit steget att arbeta som privatpraktiserande psykoterapeut tycker Marianne känns helt rätt, då hon menar att denna situation ger bättre förutsättningar för den terapeutiska relationen.

–Att vara patient vid en psykiatrisk vårdinrättning kan innebära en upplevelse av anonymitet, begränsat inflytande eller att ansvaret vilar på de personer man möter i olika funktioner. Skillnaden känns påtaglig; i den här formen är ansvaret mer jämnt fördelat samtidigt som jag kan använda min kompetens fullt ut.

Man pratar ofta om att den psykiska ohälsan ökar och det tror Marianne beror på flera faktorer.

– Det är idag mer accepterat än tidigare att ta hjälp vid psykisk ohälsa, men även samhällsmässiga faktorer som stress och ensamhet spelar in. Vi är inte skapta för att vara ensamma. Tillhörighet är viktig för att tillvaron ska kännas meningsfull. Det ställs stora krav på individen och det är ofta svårt att hitta en balans mellan inre behov och yttre krav. Vi människor behöver utrymme för det irrationella; lek i olika former är viktigt för vårt välbefinnande, men rationalitet premieras idag mer – det är som om tiden har krympt. Vi har även behov av trygghet och att ge och få omsorg.

Marianne förklarar att psykiska symptom kan ses som en signal om att det finns en obalans i livssituationen.

– Om man upplever problem som man har svårt att hitta lösningar på kan det vara bra att genom några orienterande samtal få hjälp att avgöra om en psykoterapikontakt kan vara lämplig. Det kan till exempel röra sig om mönster som man upprepar och som medför inre eller yttre konflikter.

Marianne menar att kontakten i sig har en betydelsefull inverkan, något som bland annat har kunnat påvisas i hjärnforskning.

– Hjärnan är mer plastisk än vi tidigare trott; nya erfarenheter bildar ny igenkänning och möjliggör förändring. Upplevelsen av att vara lyssnad på, av möjligheten att formulera egna känslor och behov och att bli förstådd frigör resurser som bidrar till personlig utveckling och växt; syftet med terapin är att patienten ska kunna gå vidare på egen hand.

– I mitt arbetssätt ingår att kontinuerligt utvärdera kontakten. Även om det är svårt att riktigt veta i början vad man vill uppnå så finns oftast någon önskan, och under kontaktens gång blir såväl förändringsmål som hinder tydligare. Förändring sker till stor del via identifiering och bearbetning av strategier och mönster. I takt med att nya sätt att förhålla sig växer fram minskar inverkan av bakomliggande skeenden. Ett sätt att definiera psykoterapi skulle kunna vara att den består av en kontinuerlig reflektionsprocess som innehåller inslag av lek och meningsskapande, vilket bidrar till en stärkt självupplevelse där förmågan att tillgodose våra behov ökar.