Ångest

ångest

Ångest

Ångest betraktas i psykodynamiska terapiformer som symtom på eller budskap om omedvetna känslor, inre konflikter eller inre arbetsmodeller som då de synliggörs kan utgöra grund för nya förhållningssätt eller ställningstaganden i livet. Det kan röra sig om motstridiga önskningar eller övermäktiga krav, om traumatiserande upplevelser, om relationella svårigheter eller andra typer av svårlösliga stressituationer eller utmattningstillstånd. Även vid en ärftligt betingad ångestbenägenhet finns ofta utrymme för symtomlindring genom psykoterapeutisk behandling. Det som ter sig som genetisk ärftlighet kan också visa sig vara en transgenerationell traumatisering som vid genomarbetning kan släppa sitt grepp.

Terapin syftar till att bygga upp en trygg behandlingssituation där symtomens inneboende budskap kan medvetandegöras och nya livsval kan formuleras och genomföras. Den terapeutiska relationen erbjuder i sig ofta en symtomlättnad men målet är att öka förmågan att även på egen hand låta ångestkänslor fungera som vägledare under livsprocessen.