Krisreaktioner

krisreaktionIbland leder påfrestande livshändelser till en krispunkt, som kan upplevas som övermäktig. Det kan röra sig om en svår förlust där ett sorgearbete behöver ske, eller där du behöver spegling och stöd för att kunna fatta beslut kring din framtid. Krisreaktionen kan innebära en möjlighet till omprövning av antaganden och utgångspunkter som kan ha spelat ut sin roll, exempelvis i samband med övergångar mellan livsfaser eller i familjebildnings-eller familjeupplösningssituationer. Men vi väljer inte våra kriser; alla former av livskriser kan vara omskakande och medföra nedsatt funktionsnivå genom kraftig ångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet och minskad livslust. Ett hållfast stöd genom krisförloppet kan vara avgörande för möjligheten att hitta ny kraft och riktning i livet.